YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I TRIDHJETETETË - LESSON 38

I. O MALET E SHQIPËRISË!

YOU, MOUNTAINS OF ALBANIA!

A

Xhoni: Marin, cila nga vjershat e Naim Frashërit të pëlqen më shumë?

Marini: Jo vetëm mua, por të gjithë shqiptarëve u pëlqen më shumë se çdo poezi tjetër fillimi i poemës "Bagëti e bujqësi". Nuk ka shqiptar që nuk e di atë përmendësh:

O malet e Shqipërisë! e ju o lisat e gjatë!

Fushat e gjera me lule, që u kam ndër mënt dit' e natë.

Ju bregore bukuroshe e ju lumënjt' e kulluar,

Çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pyje të gjelbëruar...

Ti Shqipëri më ep nder, më ep emrin shqipëtar,

Zëmërën ti ma gatove plot me dëshirë dhe me zjarr.

Shqipëri, o mëma ima, ndonëse jam i mërguar,

Dashurinë tënde kurrë zemëra s'e ka harruar.

Xhoni: Edhe unë do të përpiqem ta mësoj përmendësh këtë poezi.

B. Translation:

John: Marin, which of Naim Frashëri's poem do you like most?

Marin: Not only myself, but all Albanians like the beginning of the poem "Cattle and Agriculture" more than any other poem. There isn't one Albanian that doesn't know these verses by heart:

You, mountains of Albania, you big-big oak trees,

Large fields with flowers that day and night in mind I bear.

Rivers with transparent water and you nice hillocks,

Verdant forests, summits, hillsides and slopes...

Albania, you gave me the honor Albanian to be,

With desire and warmth you moulded me.

Albania, my motherland, although in exile

My love for you is everlasting in time.

(Translated by Ç. Kurti )

II. GRAMMAR

DECLENSION OF NOUNS WITH THE ADJECTIVES PRECEDED BY AN ARTICLE:

The adjectives are used mostly with the nouns. They agree with nouns in gender, in number and in case. They follow the noun and are preceded usually by the article. For example:

O malet e Shqipërisë! e ju o lisat e gjatë !

Fushat e gjera me lule, që u kam ndër mënt dit' e natë.

You, mountains of Albania, you big-big oak trees,

Large fields with flowers that day and night in mind I bear.

Ju bregore bukuroshe e ju lumënjt' e kulluar ,

Çuka, kodra, brinja, gërxhe dhe pyje të gjelbëruar ...

Rivers with transparent water and you nice hillocks,

Verdant forests, summits, hillsides and slopes...

Below are the models of the declension of nouns with adjectives preceded by the articles:

A. The indefinite nouns

Singular Plural

Masculine

N. (një) libër i mirë (disa) libra të mirë

G. i(e) (një) libri të mirë i(e) (disa) librave të mirë

D. (një) libri të mirë (disa) librave të mirë

Ac. (një) libër i mirë (disa) libra të mirë

Ab. (një) libri të mirë (disa) librave të mirë

Feminine:

N. (një) vajzë e mirë (disa) vajza të mira

G. i(e) (një) vajze të mirë i(e) (disa) vajzave të mira

D. (një) vajzë të mirë (disa) vajzave të mira

Ac. (një) vajzë të mirë (disa) vajza të mira

Ab. (një) vajze të mirë (disa) vajzave të mira

B. Definite nouns

Singular Plural

Masculine:

N. libri i mirë librat e mirë

G. i(e) librit të mirë i(e) librave të mirë

D. librit të mirë librave të mirë

Ac. librin e mirë librat e mirë

Ab. librit të mirë librave të mirë

Feminine:

N. vajza e mirë vajzat e mira

G. i(e) vajzës së mirë i(e) vajzave të mira

D. vajzës së mirë vajzave të mira

Ac. vajzën e mirë vajzat e mira

Ab. vajzës së mirë vajzave të mira

Exercise 1.

Put the words in brackets in the appropriate case:

Example: Xhoni dhe Marini janë (shokë të mirë).

John and Marin are good friends

` Xhoni dhe Marini janë shokë të mirë .

l. Zana është (vajzë e mrekullueshme). Zana is a nice young woman.

2. Motrat e Marinit janë (vajzë e sjellshme). Marin's sisters are well-mannered young women.

3. Zana është (vajzë e re) me (fytyrë të qeshur). Zana is a young woman with a smiling face.

4. Shqipja është (gjuhë e vështirë). Albanian is a difficult language.

5. Në Shqipëri ka shumë (vende të bukura). In Albania there are many beautiful places.

6. Në shtëpinë e Marinit pamë mjaft (libra të rinj). We have seen a lot of new books in Marin's apartment.

VOCABULARY:

vjershë-a - poetry

krijimtari-a - creation

letërsi-a - literature

fillim-i - beginning

poemë-a - poem

bagëti-a - stock-breeding

bujqësi-a - agriculture

di përmendësh - to know by heart

mal-i - mountain

lis-i - oak

i(e) gjatë - long, big, huge

fushë-a - field

i(e) gjerë - large

kam ndër mënt - to bear in mind

ditë e natë - day and night

bregore-ja - hillock, small hill

bukurosh-i(e) - nice, beautiful, beauty

i(e) kulluar - transparent

çukë-a - hillocks

kodër-a - hill

brinjë-a - slopes

gërxh-i - hillside

pyll-i - forest

i(e) gjelbëruar - verdant, green

këndoj - to sing

ushqej - to breed

më ep (jep) nder - to give honor

gatuaj - to treat, to prepare

dëshirë-a - desire

zjarr-i - fire

ndonëse - although

i(e) mërguar - in exile

dashuri-a - love

zemër-a - heart

harroj - to forget

mësoj përmendësh - to learn by heart

varg-vargje - verse

Content Back Next

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.