YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I DYTË - LESSON 2

I. NJOHJA - INTRODUCTION (I)

A.

Zana - Tungjatjeta! (Hello, how are you?)

Marini - Tungjatjeta! (Hello, how are you?)

Zana - Unë jam shqiptare. Më quajnë Zana Kodra. Po ju kush jeni, ju lutem? (I am an Albanian. My name is Zana Kodra. What is your name, please?)

Marini - Unë jam shqiptar. Më quajnë Marin Drini. (I am an Albanian. My name is Marin Drini)

Zana - Po ai kush është? (And who is he?)

Marini - Ai është amerikan, e quajnë Xhon Smith. ( He is an American, his name is John Smith).

Zana - Po ajo amerikane është? (Is she an American as well?)

Marini - Po, edhe ajo është amerikane, e quajnë Ana Graham. (Yes, she is an American too, her name is Anna Graham)

Zana - Po ata kush janë? (And who are they?)

Marini - Ata janë anglezë. (They are English)

B.

- Tungjatjeta! (How are you?)

- Tungjatjeta! (How are you?)

- Ju jeni anglez? (Are you English?)

- Jo, unë nuk jam anglez, jam amerikan. Më quajnë Xhon Smith. (No, I am not English, I am American. My name is John Smith.)

- Po ju, amerikane jeni? (What about you, are you American?)

- Po, edhe unë amerikane jam. Më quajnë Ana Graham. (Yes, I am an American as well. My name is Anna Graham.)

II. GRAMMAR:

1. PERSONAL PRONOUNS (PËREMRAT PRONORË)

The personal pronouns in Albanian are:

Singular (Numri njejës) Plural (Numri shumës)

unë I ne we

ti you ju you

ai he ata they (masculine)

ajo she ato they (feminine))

2 nd person singular ti is the familiar form, used when addressing a close friend, a child, or e member of one's family. The polite form of address is 2 nd person plural ju . Notice that the pronoun unë (I) is not written with a capital in Albanian.

Unlike English, the Albanian language has two different forms for the 3rd person plural, respectively, Ata, which is masculine and Ato , which is feminine.

2. PRESENT INDICATIVE OF THE VERB JAM ( TO BE )

The present indicative of the verb jam (to be) is as follows (it is irregular and should be memorized):

Singular Plural

unë jam I am ne jemi we are

ti je you are ju jeni you are

ai është he is ata janë they are (m.)

ajo është she is ato janë they are (f.)

The linking verb jam is used to form the compound predicate with the nouns (predicate nominatives).

Singular Plural

Unë jam shqiptar (I am Albanian) Ne jemi shqiptarë

Ti je shqiptar Ju jeni shqiptarë

Ai është shqiptar Ata janë shqiptarë

Ajo është shqiptare Ato janë shqiptare

3. THE PLURAL OF SOME MASCULINE AND FEMININE NOUNS

The plural of some masculine nouns is formed by adding to the singular, for example: shqiptar - shqiptarë , amerikan - amerikanë , anglez - anglezë , italian - italianë etc.

From some masculine nouns in Albanian, you can form the feminine, by adding -e to the masculine singular, for example:

Masculine gender Feminine gender

(Gjinia mashkullore) (Gjinia femrore)

Singular

shqiptar shqiptare

amerikan amerikane

anglez angleze

italian italiane

gjerman gjermane

rus ruse

Plural

shqiptarë shqiptare

amerikan amerikane

anglezë angleze

italianë italiane

gjermanë gjermane

rusë ruse

The plural feminine nouns have the same ending -e , for example: një shqiptare - disa shqiptare (an Albanian {woman} - some Albanians {women}). Here are some other examples of plural masculine and feminine nouns:

Masculine Feminine

francezë franceze

amerikanë amerikane

anglezë angleze

italianë italiane

gjermanë gjermane

rusë ruse

Exercise 1.

Say the following in Albanian:

He is Albanian. She is Italian. You are American. They are Englishmen. I am German. We are Albanians.

4. INTERROGATIVE SENTENCES WITH THE INTERROGATIVE PRONOUNS 

Some interrogative sentences are formed using the interrogative pronouns: Kush (Who) and Çfarë (What), and placing the subject after the linking verb jam , for example:

A. Kush?

Unë jam Xhon Smith. Kush jam unë? (I am John Smith. Who am I?)

Ai është Marin Drini. Kush është ai? (He is Marin Drini. Who is he?)

Ajo është Zana Kodra. Kush është ajo? (She is Zana Kodra. Who is she?)

Ajo është Ana Graham. Kush është ajo? (She is Anna Graham. Who is she?)

B. Çfarë ?

Marini është shqiptar . Çfarë është Marini? (Marin is Albanian. What is Marin?)

Zana është shqiptare. Çfarë është Zana? (Zana is an Albanian. What is she?)

Ana Graham është amerikane. Çfarë është Ana Graham? (Anna

Graham is an American. What is Anna Graham?)

Marini është përkthyes. Çfarë është Marini. (Marin is a translator.

What is Marin?)

Xhon Smithi është gazetar. Çfarë është Xhon Smithi? (John Smith is a journalist. What is John Smith?)

Note: Çfarë ? is used when asking about profession, nationality etc.

Exercise 2.

Change the following sentences into interrogatives:

Example: Ai është amerikan. Çfarë është ai?

Ajo është italiane. Ata janë amerikanë. Ne jemi anglezë. Ju jeni gjermanë. Unë jam shqiptar. Ti je gazetar. Ti je Marin Drini. Ajo është Zana Kodra. Ju jeni Xhon Smithi.

Exercise 3.

Try to form the masculine and feminine plural from these masculine nouns in singular:

Example: anglez

anglezë, angleze

amerikan, shqiptar, rus, italian, francez, gjerman, ukrainas (Ukrainian), hungarez (Hungarian), kanadez (Canadian), europian (European).

5. THE AFFIRMATIVE

The affirmative in Albanian is expressed by the adverb po (yes), for example:

Ju jeni shqiptar? Po, unë jam shqiptar.

(Are you Albanian? Yes, I am Albanian)

Other examples:

Ata janë amerikanë? Po, ata janë amerikanë.

Ai është gazetar? Po, ai është gazetar.

Ajo është përkthyese? Po, ajo është përkthyese.

Exercise 4.

Answer the following questions in the affirmative:

Example: Ai është përkthyes? Po, ai është përkthyes.

Ajo është amerikane? Ju jeni anglez? Ata janë gjermanë? Ti je përkthyes? Ai është gazetar?

6. THE NEGATIVE

The negative in Albanian is expressed with the help of adverbs jo (no) and nuk or s' (not). Nuk (s') is placed before the verb and after subject.

Ai është amerikan? (He is american?)

Jo, ai nuk është amerikan. (No, he is not american).

Ajo është përkthyese? Jo, ajo nuk është përkthyese.

Ata janë gjermanë? Jo, ata nuk janë gjermanë.

Note : in spoken Albanian, nuk is often dropped from a negative sentence, the s' alone suffices to denote negation.

Ti je amerikan? Jo, unë s'jam amerikan.

Ajo është përkthyese? Jo, ajo s'është përkthyese.

Ata janë gjermanë? Jo, ata s'janë gjermanë

Vocabulary

mësimi i dytë - second lesson

njohja - introduction

unë - I

ti - You (singular)

ai - He

ne - We

ju - You (plural)

ata (m.) - They

ato (f.) - They

jam - to be (I am)

shqiptar (m.) - Albanian

shqiptare (f.) - Albanian

shqiptarë (plural m.) - Albanians

shqiptare (plural f.)- Albanians

anglez - Englishman

angleze - Englishwoman

anglezë - Englishmen

angleze - Englishwomen

amerikan (m.) - American

amerikane (f.) - American

amerikanë - Americans

italian (m) - Italian

italiane (f.)- Italian

italianë - Italians

gjerman (m). - German

gjermane (f.)- German

gjermanë - Germans

francez (m.) - French

franceze (f.) - Frenchwoman

francezë - Frenchmen

franceze - Frenchwomen

më quajnë - my name is

të quajnë - your name is

e quajnë - his name is

Kush është ai? - Who is he?

Çfarë është ai? - What is he?

po ju - and you?

po - yes

jo - no

Ai nuk (s')është. - He is not (He isn't)

përkthyes (m.) - translator

përkthyese (f.) - translator

përkthyesë - translators

edhe - as well, and

 

Content Back Next

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.