YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I TRETË - LESSON 3

I. NJOHJA - INTRODUCTION (II)

A.

Xhon Smithi: - Tungjatjeta, Marin! (Hello, how are you, Marin!)

Marin Drini: - Tungjatjeta, Xhon! (How do you do, John!)

Xhon Smithi: - Po kjo kush është? (And who is she?)

Marin Drini: - Ah, më falni! Njihuni, ju lutem. Kjo zonjusha është Zana Kodra. Ajo është shqiptare, përkthyese. Zana, ky është zoti Xhon Smith. Ai është amerikan. Ai është gazetar. (Oh, I beg your pardon! Let me introduce you, please! This young woman is Zana Kodra. She is Albanian and she is an interpreter. Zana, this gentleman is John Smith. He is American. He is a reporter.)

Zana Kodra: - Gëzohem që u njohëm! (It’s my pleasure to meet you.)

Xhon Smithi: - Gëzohem gjithashtu! (It’s my pleasure, too!)

Marin Drini: - Zoti Smith di pak shqip. Ai po mëson çdo ditë. Unë po e ndihmoj. (Mister Smith has a little knowledge of Albanian. He is learning every day. I am helping him.)

Zana Kodra: - Sa mirë! Tani më falni, po shkoj. Shoqëroj disa turistë anglezë dhe ata më presin. Mirupafshim! (Very nice! And now, excuse me, I have to go. I am accompanying some English tourists and they are waiting for me. See you again!)

Marin Drini: - Mirupafshim, Zana! (Bye-bye, Zana!)

Xhon Smithi: - Mirupafshim! (Good bye!)

B.

- Kush është kjo zonjushë? (Who is this young woman?)

- Kjo është Zana Kodra. (She is Zana Kodra.)

- Çfarë është ajo? (Who is she?)

- Ajo është shqiptare. Ajo është përkthyese. (She is Albanian. She is an interpreter.)

- Po ai zotnia kush është? (And who is that gentleman?)

- Ai është Xhon Smith. (He is John Smith.)

- Çfarë është ai? (Who is he?)

- Ai është amerikan. Ai është gazetar. (He is American. He is a reporter.)

II. GRAMMAR

THE INDEFINITE FORM OF NOUNS
The albanian nouns have indefinite and definite forms.

In the preceding dialogue we have used the indefinite forms of the nouns as the predicate nominative:

ajo është shqiptare, përkthyese; ai është amerikan, gazetar

(she is Albanian, interpreter; he is American, reporter).

The indefinite form of nouns indicates persons or things generally, without distinguishing them from groups of persons or things:

Kush është ai? Ai është gazetar (një gazetar).

Who is he? He is a reporter.

The indefinite form of the nouns is used with or without the indefinite article një (in English a - an) in singular:

gazetar - një gazetar (reporter - a reporter)

and disa (ca) (some) in plural:

gazetarë - disa (ca) gazetarë (reporters - some reporters)

The plural indefinite form of the noun is formed by adding to the singular indefinite the ending -ë or -a for masculine and -e or -a for feminine:

një shok - disa shokë (m.) - a friend - some friends

një laps - disa lapsa (m.) - a pencil - some pencils

një italjane - disa italjane (f.) - an Italian woman - some Italian women

një dhomë - disa dhoma (f.) - a room - some rooms

Here are some examples:

Singular Plural

shoqe - një shoqe (f.) a friend shoqe - disa shoqe - some friends

shqiptar - një shqiptar shqiptarë - disa shqiptarë

shqiptare - një shqiptare shqiptare - disa shqiptare

amerikan - një amerikan amerikanë - disa amerikanë

amerikane - një amerikane amerikane - disa amerikane

libër - një libër libra - disa libra

përkthyese - një përkthyese përkthyese - disa përkthyese

ditë - një ditë ditë - disa ditë

Exercise 1.

Change to the indefinite form with the indefinite article:

Examples: libër - një libër (book - a book):

mësim - shqiptar - shqiptare -

laps (pencil) - amerikan - amerikane -

fjalë (word) - italian - italiane -

libër (book) - anglez - angleze -

Exercise 2.

Change to the indefinite plural form :

Examples: një shok - disa shokë, një shoqe - disa shoqe.

një shqiptar - një shqiptare -

një turist - një turiste -

një gazetar - një gazetare -

një anglez një angleze -

një përkthyes një përkthyese

një fjalë -

një mësim -

një cigare -

B. NUMERALS

The cardinal numbers in Albanian are:

Një (1), dy (2), tre (3), katër (4), pesë (5), gjashtë (6), shtatë (7), tetë

(8), nëntë (9), dhjetë (10), njëmbëdhjetë (11), dymbëdhjetë (12), tre-

mbëdhjetë (13), katërmbëdhjetë (14), pesëmbëdhjetë (15), gjashtë-mbëdhjetë (16), shtatëmbëdhjetë (17), tetëmbëdhjetë (18), nëntëmbë-dhjetë (19), njëzet (20), njëzet e një (21), njëzet e dy (22), njëzet e tre (23), njëzet e katër (24), njëzet e pesë (25) etj., tridhjetë (30), tridhjetë e një (1), tridhjetë e dy (32) etj. dyzet (40), pesëdhjetë (50), gjashtëdhjetë (60), shtatëdhjetë (70), tetëdhjetë (80), nëntëdhjetë (90), njëqind (100), njëqindenjë (101), njëqindedy (102), dyqind (200), treqind (300), katërqind (400), pesëqind (500), gjashtëqind (600), shtatëqind (700), tetëqind (800), nëntëqind (900), njëmijë (1000), njëmijenjë (1001), njëmijedy (1002) etj.

Exercise 3.

Translate into English:

një, gjashtë, dhjetë, pesëmbëdhjetë, njëzet, njëzetenjë, tridhjetë, shtatë, trembëdhjetë, dyzet, pesëqind, treqind, pesë, pesëdhjetë, njëmijë

Exercise 4.

Translate these cardinal numerals into Albanian:

2, 5, 7, 10, 100, 50, 30, 300, 1000, 101, 8, 18, 6, 60.

Vocabulary

mësimi i tretë - third lesson

po ky zotëria kush është - and who is this gentleman

po kjo zonjusha kush është - and who is this young woman

më falni - I beg your pardon, excuse me

ju lutem - please

ky është(m.) - this is

kjo është (f.) - this is

përkthyes (m) - translator

përkthyese (f) - translator

gazetar (m.) - reporter, writer

gazetare (f.) - reporter, writer

gëzohem që u njohëm - It’s my pleasure to meet you, I am pleased to know you

gëzohem gjithashtu - I am pleased, too

di shqip - he knows Albanian

pak - a little

mëson - to learn

çdo ditë - every day

e ndihmoj - I help him

sa mirë - very well, so good

po shkoj - I am going

shoqëroj - to accompany

turist (m.) - tourist

turiste (f.) - tourist

libër - book

laps - pencil

më presin - they are waiting for me

Note: The vocabulary words are listed not by alphabetical order, but in order of their appearance in the text.

Content Back Next

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.