YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I SHTATË - LESSON 7

I. DITËT E JAVËS DHE MUAJT

WEEKDAYS AND MONTHS

A.

Xh. Smithi: Mund të më thoni, ju lutem, si quhen ditët e javës shqip?

M. Drini: Me kënaqësi. Dita e parë quhet e hënë, dita e dytë - e martë, e treta - e mërkurë, e katërta - e enjte, e pesta - e premte, e gjashta - e shtunë dhe dita e shtatë - e diel. Dita e diel është ditë pushimi, ndërsa të tjerat janë ditë pune. Dëshironi të dini si quhen muajt?

Xh. Smithi: Natyrisht!

M. Drini: Muaji i parë quhet janar, i dyti - shkurt, i treti - mars, i katërti - prill, i pesti - maj, i gjashti - qershor, i shtati - korrik, i teti - gusht, i nënti - shtator, i dhjeti - tetor, i njëmbëdhjeti - nëntor dhe muaji i dymbëdhjetë - dhjetor.

Xh. Smithi: Ju falemnderit! A mund t'i përsëris?

M. Drini: Posi jo!

John Smith repeats the names of the weekdays and the months in Albanian.

M. Drini: Ju lumtë! Shumë mirë!

B . TRANSLATION:

J. Smith: Please, can you tell me what are the names of the weekdays in Albanian?

M. Drini: With pleasure. We call the first day e hënë, the second - e martë, the third - e mërkurë , the fourth - e enjte , the fifth - e premte , the sixth - e shtunë and the seventh day - e diel. Sunday is a holiday and the others are working days. Do you want to know the names of the months in Albanian?

J. Smith: Yes, of course!

M. Drini: The first month is called janar, the second - shkurt, the third - mars, the fourth - prill, the fifth - maj, the sixth - qershor , the seventh - korrik , the eighth - gusht, the ninth - shtator , the tenth - tetor , the eleventh - nëntor and the twelfth - dhjetor .

J. Smith: Thank you. May I repeat them?

M. Drini: Why not!

John Smith repeats the names of the weekdays and the months in Albanian.

M. Drini: Bravo! Very good!

C.

M. Drini: Çfarë muaji është tani? What month is this now?

Xh. Smithi: Tani është muaji korrik. This is July.

M. Drini: Çfarë date është sot? What is today's date?

Xh. Smithi: Sot është 20 korrik l994. Today is July 20, l994.

M. Drini: Çfarë dite është sot? What day is today?

Xh. Smithi: Sot është e shtunë. Today is Saturday.

M. Drini: Çfarë ditë është nesër? What day is tomorrow?

Xh. Smithi: Nesër është e diel. Tomorrow is Sunday.

M. Drini: Çfarë dite ishte dje? What day was yesterday?

Xh. Smithi: Dje ishte e premte. Yesterday was Friday

M. Drini: Shumë mirë! Shkëlqyeshëm! That's great. That's wonderful.

II. GRAMMAR

A. .THE ORDINAL NUMERALS

The indefinite singular ordinal numerals are formed from the respective cardinal numerals, with the exception of the numeral i parë, by adding the connective article i (for the masculine) or e (for the feminine) : gjashtë - i gjashtë, e gjashtë . The ending -të is added, if the cardinal numeral doesn't end with -të : dy - i dytë, e dytë .

i parë - e parë (numri i parë, rruga e parë) - first

i dytë - e dytë second

i tretë - e tretë third

i katërt - e katërt fourth

i pestë - e pestë fifth

i gjashtë - e gjashtë sixth

i shtatë - e shtatë seventh

i tetë - e tetë eighth

i nëntë - e nëntë ninth

i dhjetë - e dhjetë tenth

i njëmbëdhjetë - e njëmbëdhjetë eleventh

i dymbëdhjetë - e dymbëdhjetë twelfth

i trembëdhjetë - e trembëdhjetë thirteenth

i njëzet - e njëzet twentieth

i njëzetenjëtë - e njëzetenjëtë twenty first

i njëzetedytë - e njëzetedytë twenty second

i tridhjetë - e tridhjetë thirtieth

i dyzetë - e dyzetë fourtieth

i pesëdhjetë - e pesëdhjetë fiftieth

i gjashtëdhjetë - e gjashtëdhjetë sixtieth

i njëqintë - e njëqintë hundredth

i njëmijtë - e njëmijtë thousandth

The definite form of ordinal numerals is formed by replacing - ë with the - i at the end of the word for the masculine, or with the - a for feminine:

Masculine : i pari, i dyti, i treti, i katërti, i pesti etj.

Feminine : e para, e dyta, e treta, e katërta, e pesta etj.

If the ordinal numeral qualifies a noun or is the subject of a sentence, then it is used in the definite form: Example:

Dita e parë quhet e hënë, e dyta - e martë, e treta - e mërkurë.

The first day is Monday, the second - Tuesday, the third - Wednesday.

Muaji i parë është janari, i dyti - shkurti, i treti - marsi.

The first month is January, the second - February, the third - March.

The ordinal numerals like adjectives agree with the noun in gender, in number and in case.

Exercise 1.

Continue counting:

mësimi i parë, mësimi i dytë, mësimi i ...

java e parë, java e dytë, java e tretë ....

III. TELLING THE DAY OR THE DATE

To indicate what day or date it is in Albanian these expressions are used:

- Çfarë dite është sot? What day is today?

- Sot është e hënë. Today is Monday.

- Çfarë dite ishte dje? What day was yesterday?

- Dje ishte e diel. Yesterday was Sunday.

- Çfarë dite është nesër? What day is tomorrow?

- Nësër është e martë. Tomorrow is Tuesday.

- Ç'muaj është tani? What month is it now?

- Tani është gusht. Now it is August.

- Çfarë date është sot? What is today's date?

- Sot është 20 gusht l99... Today is August 20, l99...

- Çfarë date ishte dje? What was yesterday's date?

- Dje ishte 20 gusht l99... Yesterday was August 20, l99...

- Çfarë date është nesër. What is the date tomorrow

- Nesër është 21 gusht l99... Tomorrow is August 21, l99...

Note: Often in the spoken language the short form ç' is used for the interrogative pronoun çfarë (çfarë dite - ç'ditë, çfarë muaji - ç'muaj), for example:

Sot është e premte. Today is Friday.

Ç'ditë është sot? What day is today?

Sot është 5 gusht l99.... Today is August 5, 199...

Ç'datë është sot? What is today's date?

Exercise 2.

Answer the following questions:

- Ç'ditë është sot? - Ç'datë është sot? -

- Ç'ditë ishte dje? - Ç'datë ishte dje?-

- Ç'ditë është nesër? - Ç'datë është nesër?

VOCABULARY:

Mund të më thoni, ju lutem...? - Please, can you tell me...?

Si quhen ?- What are the names, how do you call ?

ditë-a - day

javë-a - week

me kënaqësi - with pleasure

e hënë - Monday

e martë - Tuesday

e mërkurë - Wednesday

e enjte - Thursday

e premte - Friday

e shtunë - Saturday

e diel - Sunday

muaj-i - month

vit-i - year

sot - today

nesër - tomorrow

dje - yesterday

ditë pushimi - holiday, non-working day

ditë pune - work day

Dëshironi të dini? - Do you wish to know?

i kaluar - last

i ardhshëm - future, next

Content Back Next

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.