YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I KATËRT - LESSON 4

I. NË PARK - IN THE PARK

A.

Çdo mëngjes Xhon Smithi bën shëtitje në park. Parku ndodhet afër hotelit. Ai është i madh dhe i gjelbër. Xhon Smithi mëson shqip. Çdo ditë ai mëson nga një mësim.

Mësimi i sotëm është i vështirë. Në orën tetë vjen Marini dhe e ndihmon.

B. TRANSLATION:

John Smith takes a walk in the park every morning . The park is near the hotel and it is big and green. John Smith studies Albanian. He studies one lesson a day.

Today's lesson is difficult. Marin Drini came at 8 o'clock to help him with his lesson.

C. QUESTIONS - ANSWERS:

- Kur bën shëtitje Xhon Smithi në park?

When does John Smith take a walk in the park?

- Ai bën shëtitje në park çdo mëngjes.

He takes a walk in the park every morning.

- Ku ndodhet parku?

Where is the park?

- Parku ndodhet afër hotelit.

The park is near the hotel.

- A është i madh apo i vogël parku?

Is the park big or small?

- Parku është i madh dhe i gjelbër.

The park is big and green.

- Çfarë mëson Xhon Smithi?

What does John Smith study?

- Xhon Smithi mëson shqip.

John Smith studies Albanian.

- Është i vështirë mësimi i sotëm?

Is today's lesson difficult?

- Po, mësimi i sotëm është i vështirë.

Yes, today's lesson is difficult.

- Në çfarë ore vjen Marini ?

What time does Marin arrive?

- Marini vjen në orën 8.

Marin arrives at 8 o'clock.

II. GRAMMAR:

1. THE DEFINITE FORM OF MASCULINE NOUNS

In the last lesson, we covered the indefinite form of nouns: shok - një shok / disa (ca) shokë..

Unlike the indefinite forms, the definite form of nouns is used to individualize a person or thing, distinguishing it from a group of similiar persons and things. For example:

Erdhi një gazetar (indef.). A reporter came (a reporter that is unknown to us).

Erdhi gazetari (def.). The reporter came (a reporter that is known to us).

The definite form is made with the articles i, a etc. that are placed always after the noun and are connected directly to the stem of the noun. For example:

gazetar (m.) - një gazetar (indef.) - gazetari (def.)

dhomë (f.)- një dhomë (indef.) - dhoma (def.).

The definite form of masculine nouns is formed by adding the article - i or - u. The article is placed after the noun and is connected directly to its stem.

Here are some examples with the article - i .

mësim një mësim mësimi (the lesson)

shqiptar një shqiptar shqiptari

mëngjes një mëngjes mëngjesi (the morning)

amerikan një amerikan amerikani

gazetar një gazetar gazetari

The nouns that end in consonants k, g, h or in accented vowels í and é are put in the definite form by adding the article - u . For example:

park një park parku

shok një shok shoku

mik një mik miku

zog një zog zogu

krah një krah krahu

arí një arí ariu

njerí një njerí njeriu

atdhé një atdhé atdheu

Exercise 1

Put these masculine nouns in the definite form:

Examples: turist - një turist - turisti

mësues - një mësues - mësuesi

hotel - një hotel -

student - një student -

anglez - një anglez -

gjerman - një gjerman -

francez - një francez -

italian - një italian

ushtrim - një ushtrim -

njerí - një njerí -

krah - një krah -

2. INTERROGATIVE SENTENCES WITH INTERROGATIVE ADVERBS

Some interrogative sentences in Albanian are formed with the help of the interrogative adverbs Kur? (When?), Ku? (Where?) and Si ? How?). For

example:

Xhoni shëtit në park çdo mëngjes. John walks in the park every morning.

Kur shëtit Xhoni në Park? When does John walk in the park?

Parku ndodhet afër hotelit. The park is near the hotel.

Ku ndodhet parku? Where is the park?

Parku është i madh dhe i gjelbër. The park is big and green.

Si është parku? How is the park?

III. TELLING TIME. WHAT TIME IS IT?

Sa është ora? What time is it?

Ora është nëntë. It is nine o'clock.

Ora është nëntë e gjysmë. It is nine thirty.

Ora është dhjetë e njëzetepesë (minuta). It is twenty five minutes past ten.

Ora është njëmbëdhjetë e dyzet. It is forty minutes past eleven.

Ora është dymbëdhjetë fiks. It is twelve o'clock sharp.

Ora është dymbëdhjetë e dhjetë. It is ten minutes past twelve.

Tani është mesditë. It is now midday.

Tani është mesnatë. It is now midnight.

Pas një ore. In one hour (An hour later).

Pas dhjetë minutash. In ten minutes.

Tani. Now.

Është herët akoma. It is still early.

Është vonë. It is late.

Ju lutem, më thoni, sa është ora? What time is it, please?

Më vjen keq, por nuk mundem. I am sorry, but I cannot.

Ora ime ka mbetur. My watch has stopped working.

Ora ime shkon përpara. My watch is fast.

Në çfarë ore (Në ç'orë)? At what time? When?

Në orën një. At one o'clock.

Në orën nëntë të mbrëmjes. At ten o'clock in the evening.

Në orën dy të natës. At two o'clock at night.

Exercise 2.

Translate this dialogue into English:

- A shkojmë sot në teatër?

- Në ç'orë?

- Në orën shtatë të mbrëmjes.

Tani është ora pesë e mbrëmjes.

- Ndoshta është vonë për biletat?

- Jo, jemi në kohë.

- Mirë, shkojmë.

Vocabulary

mëngjes-i - morning

çdo mëngjes - every morning

bëj shëtitje - to take a walk

në park - in the park

hotel-i - hotel

ndodhet - to be located

afër - near

i(e) madh - big

i (e) gjelbër - green

mësoj - to study, to learn

shqip - Albanian

ditë-a - day

çdo ditë - every day

nga një mësim - one lesson at a time

vij - vjen - to come

ndihmoj - to help

kur - when

ku - where

si - how

shok-u - friend, comrade

mik-u - friend, fellow, mate

zog-u - bird

krah-u - arm

njerí-u - man

atdhé-u - homeland

mësues-i (m.) - teacher

mësues/e-ja (f.) - teacher

dhe - and

fjalor-i - vocabulary

or/ë-a - watch, hour, time

minut/ë-a - minute

sekond/ë-a - second

sa është ora - what time is it

mbrëmje - evening

mesditë - noon, midday

mesnatë - midnight

tani - now

është vonë - it is late

është herët - it is early

në kohë - on time

i sotëm - today's, contemporary

Note: the nouns are placed in the vocabulary in the indefinite and definite form, for example: mëngjes-i, shok-u, sekondë-a etc.

Content Back Next

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.