YOUR IDEAL PARTNER FOR CONQUERING THE ALBANIAN MARKET

 

Çezar Kurti

LEARN ALBANIAN

MËSIMI I PESTË - LESSON 5

I. NË HOTEL - IN THE HOTEL

A.

Xhon Smithi ka zënë vend në hotel "Tirana". Ai ka një dhomë në katin e tretë. Dhoma ka një dritare. Dritarja sheh nga parku, ajo nuk ka pamje nga qyteti.

Xhon Smithi është gazetar amerikan. Ai banon në Nju Jork, por ndodhet për disa ditë me punë në Tiranë. Këtu ai ka një shok. Shoku quhet Marin Drini. Në hotel ka shumë turistë.

B. TRANSLATION:

John Smith is staying at the Hotel Tirana. His room is on the third floor. The room has a window. The window looks out onto the park, but does not have a view of the city.

John Smith is an American journalist. He lives in New York, but he is now on business for a few days in Tirane. He has a friend here. His friend's name is Marin Drini. There are many tourists in the hotel.

C. Questions - Answers:

- Kush është Xhon Smithi? Who is John Smith ?

- Xhon Smithi është gazetar amerikan. John Smith is an American journalist.

- Ku ka zënë vend ai? Where is he staying?

- Ai ka zënë vend në hotel "Tirana" He is staying at the Hotel Tirana.

- A ka dhomë ai në hotel? Does he have a room in the hotel?

- Po, ai ka një dhomë në hotel. Yes, he has a room in the hotel

- A ka dhoma pamje nga qyteti? Does the room have a city view?

- Jo, dhoma s' ka pamje nga qyteti. No, the room does not have a city view.

- Ka shumë turistë në hotel? Are there many tourists in the hotel?

- Po, në hotel ka shumë turistë. Yes, there are many tourists in the hotel.

II. GRAMMAR

1. PRESENT INDICATIVE OF THE VERB KAM (TO HAVE):

The present indicative of the verb kam (to have) is as follows:

Singular Plural

unë kam I have ne kemi we have

ti ke you have ju keni you have

ai ka he has ata kanë they have

ajo ka she has ato kanë they have

Exercise 1.

Note the use of verb kam :

A. Unë kam një libër - I have a book .

Ti ke një fletore - You have a notebook.

Xhon Smithi ka një shok. John Smith has a friend .

Ai ka një dhomë në hotel. He has a room in the hotel.

Dhoma ka pamje nga parku. The room has a view of the park.

 

B. Çfarë keni ju? Unë kam një libër.

What do you have? I have a book.

Keni ju shokë këtu? Po, unë kam një shok këtu.

Do you have friends here? Yes, I have a friend here.

Ka dhoma dritare? Po, dhoma ka një dritare.

Does the room have windows? Yes, the room has a window.

A keni ju makinë? Jo, unë nuk kam makinë.

Do you have a car? No, I do not have a car.

Ka Marini shokë? Jo, Marini s'ka shokë.

Does Marin have friends ? No, Marin does not have friends.

Ka ajo libër? Jo, ajo nuk ka libër.

Does she have a book? No, she does not have a book.

Kanë ata gazetë? Jo, ata nuk kanë gazetë.

Do they have a newspaper? No, they do not have a newspaper.

Note: To express the negation you must put before the verb the adverb nuk or s' (not)) - nuk kam, s'kam:

Keni libër? Jo, nuk kam (s'kam) libër.

Do you have a book? No, I do not have a book. (I don't have a book.)

 

Exercise 2.

Translate into Albanian:

I do not have a friend. She has a dictionary. He has a car. We have a newspaper. You don't have a pencil.

 

2. THE DEFINITE FORM OF FEMININE SINGULAR NOUNS

The definite form of feminine singular nouns is formed as follows:

A. Singular feminine nouns with the indefinite ending -ë are changed to definite by replacing the -ë with -a . For example:

dhomë një dhomë dhoma the room

punë një punë puna the work (job)

ditë një ditë dita the day

natë një natë nata the night

 

B. Singular feminine nouns with indefinite ending -e are changed to definite by dropping -e and taking - ja, for example:

shoqe një shoqe shoqja the friend

fletore një fletore fletorja the notebook

dëgjuese një dëgjuese dëgjuesja the listener

shqiptare një shqiptare shqiptarja the albanian (woman)

amerikane një amerikane amerikanja the american (woman)

 

Exercise 3.

Change the following feminine indefinite nouns into the definite form:

Example: italiane një italiane italianja

franceze angleze mesditë

mesnatë pamje gazetare

përkthyese mësuese liri

  1. DEMONSTRATIVE PRONOUNS

The demonstrative pronouns ky (this - m. s.), kjo (this - f. s.), këta (these - m. pl.), këto (these - f. pl.) indicate persons or things that are nearby.

Ky është Marini (This is Marin, m.s.)

Kjo është Zana. (This is Zana, f. s.)

Këta janë turistë. (These are tourists, m.pl.)

Këto janë fjalë. (These are words, f. s.pl.)

To indicate definite persons or things the demonstrative pronouns ai (he), ajo (she), ata (they, m. pl.), ato (they, f. pl.) are used. They are the same as the personal pronouns ai, ajo, ata, ato:

Ai shoku (m., s.) That friend.

Ata mësuesit (m., pl.). Those teachers.

Ajo vajza (f., pl.) That girl

Ato mësueset(f. pl.) Those teachers

Sometimes the demonstrative pronouns are used with the adverbs këtu ( here ) and atje ( there ):

 

Ky këtu.(m.) - This one here Kjo këtu.(f.) - This one here

Këta këtu (m) - These ones here Këto këtu.(f.) - These ones here

Ai atje (m.) - that one there Ajo atje (f.) - That one there

Often they are used with the nouns like adjectives, for example:

Ky student. This student,( m.s.)

Kjo studente This student,( f.s.)

Këta (turistë). These tourists,( m. pl.)

Këto (turiste). These tourists,( f. pl.)

Exercise 4.

Translate into English:

Kjo dhoma këtu. Ajo vajza atje.

Këta shokët këtu. Ato shoqet atje.

Këto turistet këtu. Ato turistet atje.

Ky përkthyesi këtu. Ai gazetari atje.

Exercise 5.

Translate the following dialogue into English:

- Kush është ky shoku këtu?

- Ky është Marin Drini. Ai është shqiptar. Ai është përkthyes.

- Po ai zotnia atje kush është?

- Ai është zoti Xhon Smith. Ai është amerikan. Ai është gazetar.

- Po ajo zonjusha atje kush është?

- Ajo zonjusha atje është Ana Graham. Ajo është amerikane. Ajo është turiste.

VOCABULARY:

ka zënë vend - is settled, is staying

dhom/ë-a - room

dritar/e-ja - window

kam (ke, ka...) - to have (I have, you have, he has etc.)

shoh (ai sheh) - to look, to see

pamje - view

nuk kam (s'kam) - I do not have (I don't have)

makin/ë-a - car

udhëtoj - to travel

nëpër qytet - through the city

në këmbë - on foot

me autobus - by bus

banoj - to live

ndodhem - to be (I am)

me punë - on business

shok-u - friend

laps-i - pencil

fletor/e-ja - notebook

gom/ë-a - rubber

gazet/ë-a - newspaper

dit/ë-a - day

mesdit/ë-a - midday, noon

mesnat/ë-a - midnight

shoq/e-ja - friend (f)

dëgjues-i - listener

ky - this (m.s.)

kjo - this (f.s.)

këto - these (f.pl.)

këta - these (m. pl.)

këtu - here

atje - there

Content Back Next

 

 

   

 

 

 

 

Albanian Translations

Translation

Localization

Procedure

Resources

Terms and Conditions

About us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact us

 

 

 

 

Çezar Kurti — "Learn Albanian — Mësoni shqip" — Legas, (P.O. Box 040328, Brooklyn, New York 11204), 1996.Copyright©1997 by Çezar Kurti.

   
© Copyright Albanian Translations 2003. All rights reserved.